Vanliga frågor

Det här är några av de vanligaste frågorna vi får från klienter. Tveka inte att kontakta oss om något är oklart eller om du inte hittar vad du söker. Om du skulle anlita oss går vi givetvis i detalj igenom vad som gäller för just dig och ditt ärende.

Misstänkt för brott

Får vem som helst komma på en rättegång?

Huvudregeln är att rättegången (eller huvudförhandlingen som det också kallas) är offentlig. I vissa fall (t.ex. när det gäller sexualmål) kan rätten besluta att delar av eller hela förhandlingen ska hållas inom stängda dörrar. Det innebär att allmänheten och andra som inte är direkt personligt berörda inte får vara närvarande i rättssalen.

Hur länge kan polisen hålla kvar mig efter att de gripit mig?

Polisen kan hålla kvar den som har omhändertagits för förhör i högst 6 timmar. Om det därefter är av synnerlig vikt att den som är misstänkt för ett brott är tillgänglig för fortsatt förhör kan han hållas kvar i ytterligare 6 timmar (om man är under 15 år gäller 3 + 3 timmar). Härefter ska åklagaren ta ställning till om personen ska anhållas eller släppas på fri fot. Om den misstänkte inte anhålls ska beslutet om gripande omedelbart hävas.

Vad betyder det att någon är anhållen och hur länge kan man vara det?

Ett anhållande innebär att en person tillfälligt frihetsberövas i avvaktan på häktning, fortsatt utredning eller frisläppande. Det är åklagaren som beslutar ifall en misstänkt person ska anhållas eller inte. En anhållen person placeras i regel i polisarrest i omedelbar anslutning till en polisstation. Som anhållen har man, bortsett från sin advokat, endast begränsad kontakt med omvärlden.

Senast klockan 12 tredje dagen efter ett beslut om anhållande måste åklagaren göra häktningsframställan till domstol. Om någon häktningsframställan inte inkommer ska den misstänkte omedelbart försättas på fri fot. Häktningsförhandlingen äger rum i tingsrätten och måste hållas senast fyra dygn efter omhändertagandet.

Hur länge kan man sitta häktad?

För att domstolen ska besluta att häkta någon krävs att personen är på sannolika skäl misstänkt för att ha begått ett brott som kan ge fängelse i minst ett år. Dessutom ska det finnas risk för att den misstänkte avviker, fortsätter att begå brott eller förstör brottsutredningen. Kraven för att häkta någon är mycket lägre än för att döma någon. Som misstänkt har man rätt att begära en ny häktningsförhandling varannan vecka. I Sverige finns det dock ingen bortre gräns för hur länge någon kan sitta häktad.

Har jag rätt till skadestånd efter att ha suttit oskyldigt häktad eller anhållen?

Ja det har du. Det är Justitiekanslern som beslutar om ersättningen. Kontakta oss så hjälper vi dig med din begäran.

Jag har fått en kallelse till polisförhör, måste jag gå dit?

Du är skyldig att inställa dig till polisförhöret, men du har rätt att inte uttala dig vid förhöret. Om du inte inställer dig kan det bli fråga om vitesföreläggande eller hämtning av polis.

Bör jag ha en försvarare med mig vid polisförhöret?

Om du är misstänkt för brott rekommenderar vi att du inte medverkar vid ett polisförhör utan att du har en försvarare med dig vid förhöret. Du har alltid rätt att vägra uttala dig utan närvaro av en advokat.

Kan jag välja vilken advokat jag vill?

Du har rätt att begära en särskild advokat eller byrå och det gör du genom att meddela polis eller åklagare. Det är tingsrätten som bestämmer om du har rätt till en advokat och om du kan få den du önskar. Om du inte önskar någon särskild så är det tingsrätten som själv utser en advokat.

Vad kostar en försvarare respektive ett målsägandebiträde och vem betalar?

Varje år bestämmer staten en särskild taxa som bl.a. offentliga försvarare och målsägandebiträden är skyldiga att tillämpa. För år 2021 uppgår taxan för arbete till 1 781 kr per timme inklusive moms och för tidsspillan 1 631 kr per timme inklusive moms. Om den tilltalade döms för brottet får hen betala tillbaka kostnaden för försvararen (och målsägandebiträde/särskild företrädare för barnet) med hänsyn till sin betalningsförmåga (inkomst, förmögenhet, skulder och underhållsskyldighet). Om den tilltalade saknar betalningsförmåga eller endast har möjlighet att betala en del av kostnaderna är det staten som står för resten. Om den tilltalade frikänns betalar staten samtliga kostnader.

Det är alltid staten som betalar målsägandebiträdets kostnader.

Påföljder (straff)

Vad innebär villkorlig dom?

Villkorlig dom används som alternativ till fängelse och döms ut när man räknar med att den tilltalade inte kommer att begå nya brott. Man får en prövotid på två år men har till skillnad från vid skyddstillsyn ingen övervakning.

Vad innebär skyddstillsyn?

Skyddstillsyn används som alternativ till fängelse. När man döms till skyddstillsyn får man en prövotid på tre år som inleds med en ettårig övervakningsperiod. Den dömde får en övervakare som utses av Kriminalvården. Övervakningen kan förlängas av domstolen. Skyddstillsynen kan förenas med fängelse i högst tre månader eller dagsböter. Den kan också förenas med föreskrifter om t.ex. missbruksvård eller samhällstjänst.

Vad innebär samhällstjänst?

Om du anses lämplig att utföra samhällstjänst kan du som ett alternativ till fängelse åläggas att arbeta oavlönat från 40 till 240 timmar. I domen står hur många timmar du ska arbeta liksom hur långt fängelsestraffet skulle varit om man inte beslutat om samhällstjänst. Vilken typ av arbete du ska utföra bestäms inte av domstolen utan av Kriminalvården. Ofta rör det sig om arbetet inom ideella föreningar, kommuner och kyrkor.

Vad är kontraktsvård?

Kontraktsvård används som alternativ till fängelse när brottsligheten är starkt förknippad med missbruk av något slag. I praktiken utgör kontraktsvården en skyddstillsyn med särskild föreskrift om behandling i enlighet med en särskilt upprättad behandlingsplan.

Vad får ungdomar för straff?

Ungdomar mellan 15 och 21 år som begår brott för första gången får ofta låga böter. Är brotten allvarligare kan de dömas till ungdomstjänst vilket innebär oavlönat arbete under 20 till 150 timmar samt deltagande i samtal som socialtjänsten anordnar. Finns det ett vårdbehov kan en ungdom dömas till ungdomsvård. Vid mycket allvarliga brott kan ungdomar under 18 år dömas till sluten ungdomsvård.

Hur länge finns en ”prick i registret” kvar?

Om du döms för ett brott registreras det i ett register som kallas för belastningsregistret. Uppgiften finns kvar olika länge beroende på vilket straff du fått.

Uppgifter som tas bort 3 år efter beslut

  • Straffvarning (åklagarens beslut att inte åtala för brott), om personen var under 18 år vid tidpunkten för brottet.

Uppgifter som tas bort fem år efter dom, beslut eller godkännande

  • Penningböter, dagsböter, tillträdesförbud, godkännande av strafföreläggande, föreläggande av ordningsbot
  • Villkorlig dom, skyddstillsyn, ungdomstjänst, ungdomsvård eller överlämnande till vård enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall om personen var under 18 år vid tidpunkten för brottet

Uppgifter som tas bort tio år efter dom eller beslut

  • Villkorlig dom, skyddstillsyn, ungdomstjänst, ungdomsvård eller överlämnande till vård enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall, kontaktförbud

Uppgifter som tas bort tio år efter det att straffet har avtjänats

  • Fängelse, sluten ungdomsvård och rättspsykiatrisk vård

Utsatt för brott

Jag vågar inte sitta i samma rum som den tilltalade, hur gör jag?

Om du känner att du pga rädsla eller annat skäl inte kan lämna en fri berättelse i den tilltalades närvaro kan du begära s.k. medhörning. Det innebär att den tilltalade får sitta i ett annat rum när du hörs och ta del av vad som sägs genom högtalare. Du har rätt att begära medhörning både i egenskap av målsägande och vittne. Beslut om medhörning kan inte fattas i förväg utan först vid huvudförhandlingen. Som målsägandebiträde hjälper vi dig med din begäran!

Jag har utsatts för brott och förövaren har dömts att betala skadestånd till mig. Hur får jag skadeståndet?

I första hand är det den som dömts som ska betala skadeståndet till målsäganden. Begäran om betalning sker inte automatiskt utan den dömde måste själv kontakta målsäganden för att erlägga betalning. Om den dömde inte kontaktar målsäganden måste målsäganden själv driva in skadeståndet med hjälp av Kronofogdemyndigheten. Domen måste ha vunnit laga kraft (dvs inte längre gå att överklaga) innan du kan börja driva in skadeståndet. I regel skickas en kopia på domen till Kronofogdemyndigheten som sedan kontaktar målsäganden och efterfrågar om målsäganden vill ha hjälp.

Om kronofogden återkommer med info om att gärningspersonen saknar betalningsförmåga, kan målsäganden vända sig till sitt försäkringsbolag och då skadeståndet rör personskada kan man ansöka om brottskadeersättning hos Brottsoffermyndigheten.

Har jag rätt till ersättning för min inställelse?

Den som är kallad att höras som målsägande eller vittne vid tingsrätten har rätt att få ersättning för sin inställelse. Ersättningen omfattar den resekostnad (bil eller allmänna kommunikationsmedel) du haft till och från domstolen samt den arbetsinkomst du förlorat. Ersättning för förlorad arbetsinkomst bestäms till det belopp som svarar mot den faktiska förlusten, dock högst 700 kr per dag.

Läs mer om ersättning här.